Road to Xerokampos

Mountain road leading to the beaches in Crete