Peidias’ Workshop

Interior ruins of Pheidias' workshop

This is where Pheidias worked on the famous Temple of Zeus pediment at Olympia.